Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца службовымі асобамі

дзяржаўнай установы культуры змешанага тыпу «Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур» па заявах грамадзян

(у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200)

 

 

Найменне

адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення

адміністрацыйнай працэдуры *

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры ** Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры па кадравых пытаннях

ажыццяўляюцца вядучым юрысконсультам Жаркевіч Таццянай Анатольеўнай (кабінет 105, тэл. 378-86-04)

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў 5 дзён з дня звароту бестэрмінова

Адміністрацыйныя працэдуры па бухгалтарскім пытанням

ажыццяўляюцца галоўным бухгалтарам Маскалёвай Аленай Аляксандраўнай (кабінет 105, тел.365-04-08)

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
лісток непрацаздольнасці
даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў
Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці заява 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц аднаразова
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачырылі) (далей – усынавiлi) дзяцей
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелаў) (далей – усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў
копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні дзяцей
Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці заява 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц аднаразова
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў
пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе
Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў заява 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчання аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў
пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне
пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў
даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам
даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці
даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі
Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў заява 10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
пашпарт або дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з’яўляюцца iнвалiдамi
даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу – для сем’яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу
пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў, сем’яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу
копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля)
даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў) лісток непрацаздольнасці 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці лісток непрацаздольнасці 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны Ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі
на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі лісток непрацаздольнасці 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 3 дня з дня звароту бестэрмінова
Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне заяву асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага) 1 дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц аднаразова
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь
пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу у дзень звароту бестэрмінова

 

 

*Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, указаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб асновах адміністрацыйных працэдур”.

 

**Усе адміністрацыйныя працэдуры бясплатныя.